King of Thailand

king 50

‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’
นี่คือพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันนี้พระราชกรณียกิจซึ่งทรงกระทำ ทุกพระบรมราโชวาทล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย อย่างแท้จริง
นับเป็นบุญอันล้นพ้นของคนไทย ที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ได้มีพระองค์เป็นหลักชัย เป็นตัวอย่างให้ได้ดำเนินรอยตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงตรัสไว้ คือสิ่งล้ำค่าที่ชาวสยามน้อมรับ
20 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

king 19

1. อดทน ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
‘สำคัญที่สุดคือความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือมันครึนะ ทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน ในความอดทนของตน ในความเพียรของตน ต้องถือว่าวันนี้เรายังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราก็ต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ ผลอาจปีหน้า หรืออีกสองปี หรือสามปีข้างหน้า’

king 17

2. การให้ คือเครือ่งประสานไมตรี
‘คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญ ระหว่างบุคคลกับบุคลคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม’

king 1

3. เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกัน สังคมก็จะร่มเย็นและน่าอยู่
‘สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่’

king 6

4. ความสุจริตและความมุ่งมั่น จึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ
‘คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชนืส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ’

king 12

5. มีการศึกษาสูง แต่ไม่ปฏิบัตดี ปฏิบัติชอบ ก็ไม่มีความเจริญ
‘แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ วิชาต่างๆ ที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถจะนำความเจริญมาสู่ตน และเทศชาติสมดังความปรารถนา’

king 14

6. มีความรู้ ความสามารถ หากไม่ลงมือทำ ก็ไร้ประโยชน์
‘ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำ เมื่อยังไม่ลงมือทำ ประโยชน์นั้นก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมามายเพียงใด ถ้าไม่นำมาลงมือทำ ก็ปราศจากประโยชน์’

7. ความสุขความเจริญ พีงแสวงหามาด้วยความเป็นธรรม
‘ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคล แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น’

king 8

8. แม้ความดีทำยาก และเห็นผลช้า ก็จำเป็นต้องทำ
‘การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว’

king 2

9. รู้จักผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตว์สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มักง่าย และขยันหมั่นเพียร
‘คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตว์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือความขยันหมั่นเพียร’

king 21

10. การวางตนอย่างเหมาะสม เป็นคุณธรรม นำไปสู่ความมั่นคง
‘การวางตนได้สมั่ำเสมออย่างเหมาะสมคือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อยต่ำทรามไปจากหมู่คณะ หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความมั่นคง’

king 7

11. อย่ามีอคติ เพราะอคติก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
‘อคตินั้นเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มองไม่เห็นทาง เพราะลำเอียงเข้าข้างตัวเอง ด้วยอำนาจความรักบ้าง ความชังบ้าง ความหลงใหลบ้าง เมื่อเกิดอคติแล้วก็จะทำให้สับสนในเหตุและผล ไม่ทำตามเหตุผลและเมื่อไม่ทำตามเหตุผล ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้น’

king 15

12. ใช้ความสามารถและความรอบคอบในการไปให้ถึงจุดหมาย
‘การจะไปให้ถึงจุดหมายต้องใช้ความสามารถและความรอบคอบระมัดระวังมาก ตั้งแต่เริ่มต้นตลอดไปจนถึงที่สุด แรกเริ่กก็ต้องพิจารณาหาทางที่ถูกและที่เหมาะที่สุดเป็นทางเดิน เมื่อไปถึงทางแยกทางร่วม จะเดินไปได้เป็นสองทาง สามทาง ก็ต้องใช้ความรู้ความฉลาดตัดสินว่าควรจะเลือกไปทางไหน จึงจจะสะดวก ปลอดภัย ไปถึงที่หมาย’

king 18

13. มีความตั้งใจในการตั้งต้นงาน
‘การตั้งต้นงานนี้สำคัญที่สุด คำว่า “ตั้ง” นั้นก็มีไว้ เพราะว่าสำหรับทำงานใดๆ ก็จะต้องมีความตั้งใจ ตั้งใจนั่นก็คือ ตั้งใจทำงาน เอาใจตั้งในงาน หรืออีกอย่าง เอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจ เมื่อเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจ หรือเอาใจตั้งไว้ในงานนั้น เชื่อว่างานก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี’

king 6

14. มัวแต่คิด แต่ไม่ลงมือทำ จะไม่มีอะไรสำเร็จ
‘ถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอก คิดอะไรก็ทำไปเลย ผิดถูกค่อยแก้ไป เดี๋ยวมันก็ค่อยๆ ได้ออกมาเอง ถ้ามัวแต่คิด แต่ไม่กล้าทำ ไม่ลงมือทำ มันก็จะไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างเดียว’

king 9

15. ตั้งใจทำงานให้บรรลุผลอย่างซื่อสัตย์ แม้อยู่ท่ามกลางความขาดแคลน
‘แม้จะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์’

king 22

16. ไม่โลภมาก ก็อยู่เป็นสุข
‘คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด คิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็ไม่อยู่เป็นสุข’

king 5

17. การกู้เงิน ต้องนำมาใช้ในสิ่งที่ทำให้มีรายได้
‘การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำให้รายได้นั้นไม่ได้ อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ’

king 3

18. มีสัมมาคารวะ อ่อนโยน และพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม
‘ในวงสัมคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนร่วม’

king 11

19. ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นผู้น่าคบหา
‘การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วอย่างยิ่ง’

king 4

20. จะปักใจเชื่ออะไรต้องใช้สติ และค้นคว้าไตร่ตรองให้แน่ใจว่าเป็นความจริง
‘โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้นก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรลงไป ควรพิจารณาดูเหตุผลให้ถ่องแท้เสียก่อน แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุธรเจ้ายังทรงแนะนำให้ใช้สติและปัญญาศึกษาค้นคว้า และไตร่ตรองให้แน่ว่า คำสั่งสอนนั้นเป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้’

Amazing images of ridiculous US laws

หลายคนคงพอรู้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เข้มงวดมากในเรื่องของกฎหมาย พร้อมกับบทลงโทษที่หนักพอควร รวมไปถึงกฎหมายที่เกือบจะไร้สาระ จนเรารู้สึกว่า เฮ้ย เพื่อ!! แต่อย่างว่าประเทศมหาอำนาจที่มีผู้มุ่งจะก่อการร้านตลอดเวลา ต้องคิดให้เยอะเป็นธรรมดา
และนี่คือผลงานการถ่ายภาพล้อเลียนกฎหมายที่เรียกได้ว่า ‘แปลก’ แต่มีอยู่ ‘จริง’ ของช่างภาพสาว Olivia Locher พูดเลยว่า เจ๋ง!!

รัฐอินดีแอนา ห้ามผู้ชายมีอารมณ์จนเป้าตุงในที่สาธารณะ!

loptimum thailand artist 1

รัฐฟลอริดา ห้ามใส่ชุดที่ทาด้วยของเหลวในที่สาธารณะ

loptimum thai artist 7

รัฐเนวาดา ผู้ชายมีหนวด ห้ามจูบกับผู้หญิง

loptimum thai artist 9

รัฐแอริโซนา ห้ามมีดิลโด้มากกว่า 2 อันในบ้าน

loptimum thai artist 14

รัฐวอชิงตัน ห้ามวาดรูปจุดๆบนธงชาติ

loptimum thailand artist 2

รัฐแอละแบมา ห้ามนำไอติมใส่ในกระเป๋ากางเกงข้างหลัง

loptimum thai artist 1

รัฐโรดไอแลนด์ ห้ามใส่ชุดที่โปร่งใส

loptimum thai artist 11

รัฐโอคลาโฮมา ห้ามร่วมรักกับรถ

loptimum thailand artist 3

รัฐเทกซัส ห้ามเด็กตัดผมทรงแปลกๆ

loptimum thailand artist 6

รัฐฮาวาย ไม่อนุญาตให้เอาเหรียญไปใส่ไว้ในหู

loptimum thai artist 15

รัฐเคนทักกี ห้ามระบายสีหญ้าด้วยสีแดง

loptimum thai artist 10

รัฐวิสคอนซิน ห้ามมิให้ร้านอาหารทั่วไปเสิร์ฟเมนูพายแอปเปิ้ลโดยไม่ใส่ชีส

loptimum thai artist 17

รัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณอาจจะถูกจับได้ถ้าคุณซดซุปเสียงดัง

loptimum thai artist 8

รัฐยูทาห์ เวลาเดินตามถนน อย่าถือถุงกระดาษที่ใส่ไวโอลีน

loptimum thai artist 12

รัฐเดลาแวร์ ห้ามมิให้ผู้ใดสวมใส่กางเกงรัดรูปบริเวณเอว

loptimum thailand artist 5

รัฐแมริแลนด์ ตอกตะปูบนต้นไม้ ถูกปรับ 50 ดอลล่าร์

loptimum thai artist 5

รัฐแคนซัส ห้ามเซิร์ฟไวน์ในแก้วกาแฟ

loptimum thailand artist 4

รัฐแคลิฟอร์เนีย ห้ามขี่จักยานในสระน้ำ

loptimum thai artist 16

House of Vans London

ผู้นำแนวสตรีทอย่าง แวนส์ ขุดไอเดียเจ๋งสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อรวมตัวแฟน Vans และเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมแนวสตรีท โดยเลือกพื้นที่ใต้ดินของเมืองใหญ่จากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น บอสตัน เบอร์ลิน และล่าสุดคือ ลอนดอน
House-of-Vans-_1
ใต้กรุงลอนดอนกับพื้นที่กว่า 30,000 ฟุต ถูกออกแบบโดยบริษัท Hellicar & Lewis ซึ่งภายในตกแต่งให้เป็นปาร์คสำหรับเล่น สเก็ตบอร์ดถึง 2 โซน ถัดมาจะเป็นมุมสำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะแนวสตรีทจากศิลปินทั่วโลก ที่พร้อมให้สาวก Vans ได้เสพย์
house-of-vans-london-indoor-skatepark-designboom-07

house-of-vans-london-indoor-skatepark-designboom-06

g1

g2

House of Vans Launch Night by Sam Mellish

ที่สำคัญเรียกได้ว่าพิเศษมากๆสำหรับชาวสตรีท เพราะทางแวนส์มีผนังไว้สำหรับพ่นกราฟฟิตี้โดยเฉพาะ เจ๋ง! รวมไปถึงห้องสำหรับดูหนังที่จุคนได้ 160 ที่นั่ง ห้องสำหรับจัดปาร์ตี้ และเวทีคอนเสิร์ตสามารถจุคนได้มากถึง 850 คน นอกจากนั้นภายในอุโมงค์แห่งนี้ยังมีคาเฟ่ ร้านอาหารสไตล์อเมริกันไว้บริการด้วย

house-of-vans-london-indoor-skatepark-designboom-10

g4

VANS จัดสร้างอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้เพื่อสะท้อนความดิบของแบรนด์ VANS ที่สำคัญที่สุดคือ จะได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์แบบ VANS กับกลุ่มแฟนๆ ของ VANS  รวมไปถึงสาวกแนวสตรีทยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบไม่มีปิดกั้น และยังได้มีโอกาสแสดงผลงานศิลปะในแบบตัวเอง ใครที่เป็นทั้งแฟนแวนส์และชาวสตรีททั้งหลายควรหาโอกาสไปสัมผัสอย่างยิ่ง

g3

King Of Rock N Roll

16 สิงหาคม ครบรอบการจากไปปีที่ 37 ของ Elvis Presley ขวัญใจคนทั้งโลก และต้นแบบของศิลปินอีกมากมาย เอลวิสถูกยกย่องว่าเป็นที่สุดของวงการเพลงร็อกแอนด์โรลล์ ที่ไม่ว่าศิลปินคนใดทำได้เพียงแค่เดินตามรอยเท้าเขา ขอพาคุณย้อนไปกับ 10 บทเพลงที่น่าประทับของเอลวิส เพรสลีย์

คนอะไรยอดขายผลงานหลังเสียชีวิตสูงกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

1. Blue Sueds Shoes ปี 1955 อัลบั้ม Elvis Presley กับแนวเพลงบลู คันทรี “เธอจะเหยีบหน้าฉัน จะเผาบ้านฉัน แอบกินเหล้าฉัน แต่อย่ามายุ่งกับรองเท้าหนังกลับสีฟ้าของฉัน” นั่น เพลงที่ตอกย้ำความเป็น ร็อคแอนด์โรลล์ได้ดีทีเดียว
http://youtu.be/HPQXzdx06Wk

2. Jail house Rock ปี 1957 อัลบั้ม Elvis’ Golden Records นั่งโยกตามจังหวะแค่ Into แรกเท่านั่นแหละ ท่อน Hook เจอกันหน้าฟลอร์

3. Home Is Where The Heart Is ปี 1961 อัลบั้ม I Got Lucky เพลงที่ฟังเราคิดถึงบ้าน นิยามคำว่าบ้านได้น่าเพราะจับจิต

http://youtu.be/76We6yBnIKE

4. Love me Tender ปี 1956 อัลบั้ม Elvis’ Golden Records อ้อนสาวต้องเพลงนี้เลย

5. Didja Ever ปี 1960 อัลบั้ม G.I Blues ถ่ายทำเพลงนี้ที่โรงหนังพาราเม้าส์ และทรงมีในหลวงและพระราชินีทรงถอดพระเนตรฉายฉากจบนี้ด้วย และทรงถ่ายภาพรวมกัน

http://youtu.be/CxTG2z7QgSE

6. Don’t Cry Daddy ปี 1969 แนวเพลงคันทรี บางคนคิดว่าเอวิสมอบให้พ่อหลังการสูญเสียเมียของเขาเมื่อปี 1958 (เป็นเพลงปลอบใจ ที่ฟังแล้วร้องไห้) แมนๆเขาคุยกันกัน

7. Hound Dog ปี 1956 อัลบั้ม Elvis’ Golden Records เป็นเพลงที่เชื่อว่าขาร็อกแอนด์โรลล์ทุกคนต้องรู้จัก (ไม่รู้นี่ถอดตัวออกจากนามสกุลร็อกแอนด์โรลล์ไปได้เลย)

8. If i can Dream ปี 1968 อัลบั้ม Elvis NBC-TV Special ควรฟังในรถ

9. Are you lonesome tonight ปี 1960 อัลบั้ม Elvis’ Golden Records Volume 3 ปิดไฟ เปิดเพลง นอน เพลงกล่อมชั้นดีเลยทีเดียว

10. There’s Always Me ปี 1961 อัลบั้ม Something for Everybody ถ้าฟังเพลงนี้ร้านเหล้า ก็คงอยากหาสาวมานั่งข้างๆสักคน

CLASSICS JEEB BANGKOK

จีบ คนกรุงเทพคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิก บรรเลงโดยนักดนตรีมืออาชีพรุ่นใหม่ 7 ชีวิต พร้อมด้วย ศิลปินรับเชิญอีกมากมาย ที่จะมาทำให้คุณรู้ว่า เพลงคลาสสิก ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

โดย The Eventist

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 มอบความสุขส่งท้ายปีด้วยปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการดนตรี คลาสสิกเมืองไทย โดยได้รวบรวมกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพรุ่นใหม่ชั้นแนวหน้า 7 คน ภายใต้ชื่อ ‘Jeeb Ensemble’ ที่แต่ละคนได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีระดับโลก และมีประสบการณ์การแสดง คอนเสิร์ตครั้งสำคัญมาแล้วมากมายทั่วโลก พวกเขาทั้ง 7 รวมตัวกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เพลง คลาสสิกสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้ง่ายloptimumthailand-jeeb1

ความพิเศษของคอนเสิร์ต จีบ คนกรุงเทพไม่ได้มีเพียงแค่นักดนตรี 7 คนเท่านั้น ยังมีศิลปินรับเชิญ ได้แก่ ป๊อด โมเดิร์นด็อก แนน สาธิดา และทีมพากย์พันธมิตร ที่ดูเหมือนว่าความป๊อปและความฮาจาก แขกรับเชิญ จะเข้ากันไม่ได้กับเพลงคลาสสสิกที่ดูสูงส่ง แต่นั่นเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนคิดไปเอง และ ความคิดเช่นนี้กำลังจะถูกทำลายลงด้วยวิธีการนำเสนอจะหลุดกรอบจากดั้งเดิม แต่ยังคงคุณค่าอยู่ อย่างสมบูรณ์loptimumthailand-jeeb2

สุนทรียรสทางดนตรีเป็นสิ่งที่ยากในการอธิบาย แน่นอนว่าเราคงบอกคุณได้ไม่หมดอย่างแน่นอนว่านัก ดนตรีทั้ง 7 คนนั้นมีความคูลมากเท่าไร คงเป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่จะต้องไปสัมผัสปรากฏการณ์ใน ครั้งนี้ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่า เพลงคลาสสิก ง่ายกว่าที่คิด สนุกกว่าที่เคย

loptimumthailand-jeeb-event

loptimumthailand-jeeb-event1

คอนเสิร์ต เพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพจัด ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม รอบเวลา 19.00 . จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือติดตามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jeebbangkok.com และ www.facebook.com/jeebbangkok

Filfury Sneaker “Mash-Up” Artworks

ความคิดและไอเดียสุดบรรเจิดของเหล่านักสร้างสรรค์ในปัจจุบัน นับได้ว่าพรั่งพรูเกิดขึ้นมาอย่างไม่ซ้ำหน้า ล่าสุด Filfury ศิลปินแนวสตรีทชาวอังกฤษที่น่าจับตาอยู่ ณ ขณะนี้ หยิบเอารูปทรงอันเหลือล้ำของรองเท้าผ้าใบหลากรุ่นดังทั้ง  adidas, Nike และ Reebok นำมาตัดต่อผ่านมุมมองใหม่กลายเป็นรูปร่างของ หัวกะโหลก เขาสัตว์ และแมลง ซึ่งดูเท่ ไม่ซ้ำใครไปอีกแบบ เอาเป็นว่า เด็กสตรีทขาสนีกเกอร์ ลองมาเดากันดีกว่าว่ารูปที่คุณเห็นอยู่นั้น มาจากรองเท้าดังรุ่นไหนกันบ้าง?