ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

จากผลตอบรับ“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”ที่ทำให้การทอผ้าด้วยมือตามชุมชนต่างๆ สามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างมากมาย และประชาชนยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ ในปีนี้จึงมีผ้าลายใหม่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา พระราชทานก็คือผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เชื่อว่าจะสร้างกระแสและเป็นที่ต้องการของคนรักผ้าไหมไทย อย่างลายขอเจ้าฟ้าฯ ได้มีคนนำไปตัดเย็บเป็นชุดร่วมสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ได้จำกัดในกรอบของการตัดชุดไทยแบบเดิมๆ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จยังอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เสด็จทอดพระเนตร กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย งานหัตถกรรมชุมชนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบล นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโครงการศิลปาชีพ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา โดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม และ ราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จ จำนวนมาก

โอกาสนี้ ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรง บำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ (พระกฐินต้น) ที่วัดธาตุประสิทธิ์ และ ชมนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครพนมในพื้นที่บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตร เห็นหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งซิ่นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จ บนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้าท่วม ซิ่นไหมมัดหมี่สวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพ เพื่อ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงช่วยเหลือราษฎร ให้ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เเละ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิต ผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ

จากนั้น ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม, สกลนคร, อุบลราชธานี,มุกดาหาร,บึงกาฬ,หนองบัวลำภู,เลย,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,หนองคาย และกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงาน หัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกิจกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย และสร้างการเชื่อมโยงร่วมกันในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเฝ้ารับเสด็จขอพระราชทานคำแนะนำจำนวน 40 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มศิลปาชีพ กลุ่ม เยาวชน OTOP กลุ่มอนุรักษ์ผ้าโบราณ กลุ่ม OTOP พรีเมี่ยม จาก 10 จังหวัด และกลุ่ม ถวายรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัย จำนวน 10 กลุ่ม พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ด้วย กลุ่มผู้ประกอบกา7ร7ได้ถวา8ยผลงานให้ทอดพระเนตร ทรงแนะนำชี้ให้เห็นในรายละเอียดของแต่ละชิ้นงาน และทรงติดตาม ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด