Life Is Beautiful: แฟชั่นท่ามกลางสวนดอกไม้งามใน Chiang Mai Flower Farm

Author: Sethapong Pawwattana

ท่ามกลางความสวยงามของมวลดอกไม้ใน Chiang Mai Flower Farm ที่เบ่งบานรับอากาศเย็นช่วงปลายปี ที่นี่สถานที่จัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ปี 2563 หรือ Chiang Mai Design Week 2020 ภายใต้แนวความคิด ‘Stay Alive, Stay Alert’ ผ่านกิจกรรมพิเศษด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และกิจกรรมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ 

โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดเพื่อสร้างโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนา และยกระดับสินค้าแฟชั่นให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟชั่นในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนำการผลิต’ และแนวนโยบาย ‘ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส’ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างโอกาสทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการส่งเสริมและยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 ที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าของผู้ประกอบการ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาสินค้าในด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ตลอดจนสามารถยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล ผ่านการแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์

‘From Realway to Runway’ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ได้รับการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาแบบตัด การตัดเย็บสินค้าต้นแบบ และการนำเสนอสินค้าแฟชั่นกับผู้ซื้อ / ผู้บริโภค ในตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นในอนาคต กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาและยกระดับสินค้าแฟชั่นให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค สามารถดำเนินธุรกิจแฟชั่นได้ในรูปแบบใหม่ ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและยกระดับงานออกแบบด้วยนวัตกรรม (innovation-driven) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจในยุควิถีใหม่ (new normal) ให้ผู้ประกอบการสามารถ ‘ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส’ ในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563 สถานที่ โรงแรม Ibis Styles จังหวัดเชียงใหม่

‘Life Is Beautiful’ กิจกรรมแฟชั่นโชว์ ในการแสดงผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นปี 2563 มากกว่า 40 ลุค ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ I Love Flower Farm อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าแฟชั่นถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ ด้วยการผสมผสานแบรนด์สินค้าแฟชั่น mix and match ซึ่งเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการแต่งกาย เพื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมแฟชั่นโชว์ได้นำไปปรับใช้ในการแต่งกายให้รู้สึกสนุกสนาน เข้ากับช่วงเวลาของความสุขและการเฉลิมฉลอง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้บรรยากาศทุ่งดอกไม้และแสงแดดอ่อนๆ ยามเย็นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

โทรศัพท์ 0 2507 8371

e-mail: fashion_ditp@ditp.go.th

www.ditp.go.th

หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169