Force of Nature

วัสดุธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ งดงามด้วยรายละเอียดอันประณีตและความสมดุลในการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมทั้งความสวยงามและฟังก์ชั่น สะท้อนถึงทักษะความชำนาญของช่างฝีมือในยุคก่อนที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพต่อสรรพสิ่งรอบตัว เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิต

Herms นำเสนอเรื่องราวของวัสดุธรรมชาติในรูปแบบของการทอผ้า ลายไม้หรือลายหิน ต่างบ่งบอกถึงการมีอยู่ของเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยว เช่นเดียวกับลวดลายบน ตะกร้าสาน เครื่องปั้น หรือเทคนิคการทอผ้าแคชเมียร์ที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ เรื่องราวแห่งการเผชิญหน้ากันของมนุษย์และธรรมชาตินี้ยังสะท้อนอยู่ในวงปีของไม้มะฮอกกะนีที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าในฤดูใบไม้ผลิ ผ้าขนจามรีที่สื่อถึงภาพของฤดูหนาวเยือกเย็นบนที่ราบกว้างใหญ่ในเอเชียกลาง หรือแม้แต่ลายแกรนิตสีนิลที่เรียงรายกันแน่นขนัด แสดงถึงความเป็นไปจากใต้พิภพ

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ ไม่เคยเปิดเผยตัวให้ค้นพบได้อย่างชัดเจน หากแต่อยู่ที่มุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มคน ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันเท่านั้น

Author: Sethapong Pawwattana
Photography: Courtesy of Hermès